Missa 1. pro festis Natalitiis

(back to Overview)

Text with EnglishGerman Translation

Jump to: Kyrie • Gloria • Credo • Sanctus • Agnus Dei

Kyrie

Tutti: Tutti:
Kyrie eleison, Lord have mercy, Kyrie eleison,
Solo primo et secundo: Solo primo et secundo:
Christe eleison, Christ have mercy, Christe eleison,
Tutti: Tutti:
Kyrie eleison. Lord have mercy. Kyrie eleison.

Gloria

Angelus primus et secundus: Angelus primus et secundus:
Gloria! Gloria!
Pastor primus: Pastor primus:
Brat-ro-vé, v stá-vaj-te! Bra-tro-ve sta-vaj-te. Bra-tro-vé, vstá-vaj-te! Bratrove stavajte. Bra-tro-ve sta-vaj-te. Bratrove stavajte. Brothers, arise! Auf, Brüder, auf,
Na re-tu vo-laj-te! Na re-tu vo-laj-te. Na re-tu vo-laj-te! Na retu volajte. Na re-tu vo-laj-te. Na retu volajte. Call out for help! zu Hilfe rufet,
Za-hy-nút ne-daj-te! Za-hy-nut ne-daj-te. Za-hy-núť ne-daj-te! Zahinut nedajte. Za-hy-nut ne-daj-te. Zahynut nedajte. God preserve us! laßt uns nicht zugrundegehn
O-zaj nás tu-stra-ší, v tom našem sa-la-ši, O-zaj nas tu stra-ší, vtom na-šem sa-la-ší, O-zaj nás tu stra-ší v tom na-šem sa-la-ši, Ozaj nas tú strašý, vtom našem salašy, O-zaj nas tu stra-ší, v tom na-šem sa-la-ši, Ozaj nas tu straší, v tom našem salaši, Hark, terror has seized us in unserer Hütte, da spuckt es,
po-čú-vaj-te! po-ču-vaj-te. po-ču-vaj-te! počuvajte. po-ču-vaj-te. počuvajte. in our sheep fold! hört doch nur!
Pastor: Pastor:
Po-čuj, Ja-no, vej-di ven, Po-čuj Ja-no ve-jdi ven Po-čuj, Ja-no, vej-di ven, Počuj Jano vejdi ven Po-čuj Ja-no ve-jdi ven, Počuj Jano vejdi ven, Listen John, come out, Höre, Jano, geh hinaus,
nech sa oz-ve, ke-rý ten, nech sa o-zve ke-rý ten nech sa oz-ve kte-rý ten, nech sa ozve kery ten, nech sa oz-ve ke-ry ten, nech sa ozve kery ten, let whoever wants to speak damit sich meldet,
nech si ne-pre-fen-tu-je v sa-la-ši, nech sí nepreffen-tu-je vsa-la-ší nech sa ne-pre-fen-tu-je v sa-la-ši, nech sý nepreffentuje v salašý nech si ne-pre-ffen-tu-je v sa-la-ši, nech si nepreffentuje v salaši, don’t try to boss us, wer hier Unruh’ stiftet.
nech si ne-roz-ka-zu-je. nech sí ne-roz-ka-zu-je. nech si ne-roz-ka-zu-je! nech sý nerozkazuje. nech si ne-roz-ka-zu-je. nech si nerozkazuje. don’t try to bully us.  
A ked sa ne-po-ní-ži, že mu Ju-ro po-slú-ží, A ked sa ne-po-ni-ži že mu Ju-ro po-slu-ži A keď sa ne-po-ní-ži, že mu Ju-ro po-slú-ži! A ked sa ne-po-ni-ži že mu Juro po-slu-ži A ked sa ne-po-ni-ži, že mu Ju-ro po-slu-ži, A ked sa neponiži, že mu Juro posluži, And if there is one who won’t show respect, then George Sonst würd’ ihm Juro aufwarten,
za-hu-de mu na hla-vje po-le-nem, za-hu-de mu na-hla-vje po-le-nem Za-hu-de mu nah la-ve po-le-nem! zahude mú nahlav-je pole-nem za-hu-de mu na hla-vje po-le-nem, zahude mu na hlavje polenem, will serve him well with a log over his head, ihm ein paar um die Ohren hau’n.
ja to dva-krát ne-rek-nem. ja to dva-krat ne-rek-nem. Já to dva-krát ne-rek-nem. ja to dvakrat nereknem. ja to dva-krat ne-rek-nem. ja to dvakrat nereknem. I won’t tell you twice. Zweimal werd ich’s nicht sagen!
Angeli: Angeli:
Gloria in excelsis Deo! Glory to God in the highest! Gloria in excelsis Deo!
Pastor secundus: Pastor secundus:
Já sem jeden va-lach sta-rý, dob-re počú-vaj-te, Ja sem je-den Va-lach sta-rý do-bre po-ču-vaj-te Já sem je-den va-lach sta-rý, dob-re po-ču-vaj-te, Ja sem jeden Valach starý dobre počúvajte Ja sem je-den Va-lach sta-rý, do-bre po-čú-vaj-te, Ja sem jeden Valach starý, dobre počúvajte, I am an old shepherd, listen to me, Ich bin der alte Hirte,
pos-la-ný od sta-rej ra-dy, po-sla-ný od sta-rej ra-dý po-sla-ný od sta-rej ra-dy. poslaný od starej radý po-sla-ný od sta-rej ra-dy, poslaný od starej rady, I have been sent by the Elders, der alte Rat schickt mich.
ko-ho tu hle-dá-te, ko-ho tu hle-da-te Ko-ho tu hle-dá-te? koho tu hle-date ko-ho tu hle-da-te koho tu hledate who are you looking for? Wen sucht ihr da?
a ked mi ne-po-ví-te, a ked mý ne-po-vi-te A keď mi ne-po-vi-te, a ked mý ne povite a ked mi ne-po-vi-te a ked mi nepovite And if you won’t tell me, Wenn ihr nicht Antwort gebt,
ve-ru sa o-smje-lím, ve-ru sa o-smie-lim ve-ru sa o-sme-lím verú sa osmielim ve-ru sa o-smie-lim veru sa osmielim I’ll venture to beat werde ich euch
a vám bok s dre-ve-ným a vam bok zdre-vie-nym a vám bok s dre-ve-ným a vam bok zdrevienim a vam bok s dre-vie-nym a vam bok s drevienym your side with a windelweich durchprügeln!
o-le-jem na-mas-tím! o-le-jem na-ma-stim. o-le-jem na-mas-tím! olejem na mastim. o-le-jem na-ma-stim. olejem namastim. wooden stick!  
Angeli: Angeli:
Gloria in excelsis Deo! Glory to God in the highest! Gloria in excelsis Deo!
Prosequntur angeli: Prosequntur angeli:
Ne-boj-te sa, pas-tí-ri, Ne-boj-te sa pa-sti-rí Ne-boj-te sa, pa-stí-ri, Nebojte sa pastirý Ne-boj-te sa pa-sti-ri Nebojte sa pastiri Fear not, shepherds, Habt keine Furcht, ihr Hirten!
no-vi-ny po-čuj-te: no-vi-ný po-čuj-te: no-vi-ny po-čuj-te: noviný počujte: no-vi-ny po-čuj-te: noviny počujte: listen to my news: Höret die Nachricht froh:
po-ro-di-la Pa-nen-ka, Po-ro-di-la Pa-nen-ka Po-ro-di-la Pa-nen-ka! Porodila Panen-ka Po-ro-di-la Pa-nen-ka Porodila Panenka the Maiden has given birth, Die Jungfrau hat geboren,
do Bet-le-ma bjež-te, do Be-thle-ma biež-te, Do Be-tle-ma bež-te! do Bethle-ma biežte, do Be-tle-ma biež-te, do Betlema biežte, run to Bethlehem, nach Betlehem eilet!
kte-ré-ho ste če-ka-li, a od vje-kú žá-da-li, kte-re-ho ste če-ka-li a od vie-ku ža-da-li Kte-ré-ho ste če-ka-li a od ve-kú žá-da-li, ktereho ste čekali a odvieku žadali kte-re-ho ste če-ka-li a od vie-ku ža-da-li ktereho ste čekali a od vieku žadali to the one you have waited and called for for so long. Der, dessen ihr harrtet,
dnes sa vám juž na-ro-dil, dnes sa vam juž na-ro-dil dnes sa vám juž na-ro-dil, dnes sa vam juž narodil dnes sa vam juž na-ro-dil dnes sa vam juž narodil Today He was born heut’ ist er geboren.
slá-vu svú vy-je-vil, sla-vú svú vy-je-vil slá-vu svú vy-je-vil. sla-vú svú vyjevil sla-vu svú vy-je-vil slavu svú vyjevil and revealed His glory, Zögert drum nicht länger,
pro-tož ne-meš-kaj-te, pro-tož ne-mes-kaj-te Pro-tož ne-meš-kaj-te, protož nemeškajte pro-tož ne-meš-kaj-te protož nemeškajte so don’t tarry,  
da-ry se-bú ber-te, da-ry se-bu ber-te da-ry s se-bú ber-te, dari sebu berte da-ry se-bu ber-te dary sebu berte take gifts with you, nehment mit auch Gaben,
jeho pri-ví-taj-te, je-ho pri-vi-taj-te je-ho pri-ví-taj-te, jeho privitaj-te je-ho pri-vi-taj-te jeho privitajte welcome Him, heißet ihn willkommen,
“Glori-a” spí-vaj-te. Glo-ri-a spi-vaj-te. Glo-ri-a spí-vaj-te! Glori-a spi-vajte. Glo-ri-a spi-vaj-te. Gloria spivajte. sing Gloria: Gloria singet!
Omnes pastores: Omnes pastores:
Gloria in excelsis Deo! Glory to God in the highest! Gloria in excelsis Deo!
Tutti: Tutti:
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. and on earth peace to people of good will. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Pastor secundus: Pastor secundus:
Juž sem vy-ko-nal roz-kaz sta-rej ra-dy Juž sem vy-ko-nal roz-kaz sta-rej ra-dý Juž sem vy-ko-nal roz-kaz sta-rej ra-dy Juž sem vikonal rozkaz starej radý Juž sem vy-ko-nal roz-kaz sta-rej ra-dy Juž sem vykonal rozkaz starej rady I have fulfilled the command of the Elders Schon hab’ ich vollführt, was der alte Rat mir geboten,
a co sem tam po-čul, a-ni by ste sa ne-naz-da-li, a co sem tam po-čul, a-ni by-ste sa ne-na-zda-li a čo sem tam po-čul, a-ni by ste sa ne-na-zda-li. a čo sem tam počul, ani by ste sa nenazdali a čo sem tam po-čul, a-ni by ste sa ne-na-zda-li. a čo sem tam počul, ani by ste sa nenazdali. and you wouldn’t believe what I’ve heard. was ich erfahren, dessen hättet ihr euch nicht versehen:
priš-li an-je-lo-vé k na-še-mu ma-jí-ru, pri-šli An-je-lo-ve kna-še-mu ma-ji-ru Pri-šli an-je-lo-vé k na-še-mu ma-jí-ru, prišli Anjelove k našemu majiru Pri-šli An-je-lo-ve k na-še-mu ma-ji-ru, Prišli Anjelove k našemu majiru, Angels have come to our fields, Engel sind’s, die zu unserm Hofe kamen,
spí-va-jí-ce slávu Mesiáši Králu spi-va-ji-ce sla-vú Me-si-a-ší Kra-lu spí-va-jí-ce slá-vu Me-si-á-ši Krá-ľu, spivajice sla-vú Mesiašý Kralú spi-va-ji-ce sla-vu Me-si-a-ši Kra-lu, spivajice slavu Mesiaši Kralu, singing glory to the Messiah, the King Preis singen sie dem Messias, dem König,
že sa juž narodil v Betlehemje mjeste, že sa juž na-ro-dil vBeth-le-he-mie Mie-stie že sa juž na-ro-dil v Be-tle-he-me me-ste, že sa juž narodil v Bethlehemie Miestie že sa juž na-ro-dil vBet-le-he-mie Mie-stie že sa juž narodil vBetlehemie Miestie born in the town of Bethlehem, daß er geboren ward zu Betlehem, der Stadt.
a to mi pra-vi-li, pos-po-lu tam bjež-te. a to mý pra-vi-li po-spo-lu tam biež-te. a to mi pra-vi-li: Po-spo-lu tam bež-te! a to mý pravili pospolu tam biežte. a to mi pra-vi-li po-spo-lu tam biež-te. a to mi pravili pospolu tam biežte. and they told me, run there together. Und sie sagten mir: Alle zusammen eilet hin!
A ja na to mys-lím, by sme se ze-bra-li A ja na to mys-lim bý sme se ze-bra-li A já na to myslím, by sme se za-bra-li A ja na to mis-lim bý sme se zebrali A ja na to mys-lim, by sme se ze-bra-li A ja na to myslim, by sme se zebrali And I think we should gather Und ich glaube nun, wir sollten beraten,
a o tej-to vje-ci dob-re se po-ra-di-li, a o tej-to vie-cí do-bre se po-ra-di-li a o tej-to ve-ci do-bre se po-ra-di-li. a o tejto viecý dobre se poradili a o tej-to vie-ci do-bre se po-ra-di-li. a o tejto vieci dobre se poradili. to discuss this matter, wir sind einfache Leute,
my sme sprostí lidé, a to je Pán vel-ký, mý sme spro-sti Li-de, a to je Pan vel-ky My sme sprostí li-dé, a to je Pán vel-ký, mý sme sprosti Li-de, a to je Pan velky My sme spro-sti li-de, a to je Pan vel-ky, My sme sprosti lide, a to je Pan velky, we are simple folk, and the Lord is great, ’s ist keine Kleinigkeit,
neni to malá vjec, k ta-ké-mu Pá-nu jí-ti, Nej-ni to ma-la vec kta-ke-mu Pa-nu ji-ti nej-ni to ma-lá vec k ta-ké-mu Pá-nu jí-ti. nejni to mala viec ktakemú Panu jiti nej-ni to ma-la viec k ta-ke-mu Pa-nu ji-ti. nejni to mala viec k takemu Panu jiti. it’s no small thing to behold such a Lord, zu solch einem Herrn zu gehn,
vči-lej je púl-no-ci, vstá-vej-te po-spo-lu, Vči-lej je pul no-cí vsta-vaj-te po-spo-lu nVči-lej je púl-no-ci, vstá-vaj-te po-spo-lu, Včilej je pul nocý vstavajte pospolu Vči-lej je pul no-ci vsta-vaj-te po-spo-lu Včilej je pul noci vstavajte pospolu it’s now midnight, arise one and all, Mitternacht ist’s nun, stehen wir doch auf,
at mó-že-me do-jít do dňa k Bet-le-hé-mu! at mo-že-me do-jit do dnia kBeth-le-he-mu. ať mó-že-me do-jíť do dňa k Be-tle-he-mu! at mo-žeme dojit do dnia kBeth-le-he-mu. at mo-že-me do-jit do dnia kBet-le-he-mu. at možeme dojit do dnia kBetlehemu. so that we can reach Bethlehem by morning! damit wir zeitig nach Betlehem kommen!
Organo Solo Organo Solo
Voce solo: Voce solo:
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, We praise you, we bless you, we adore you, Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te; we glorify you; glorificamus te;
Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. We give you thanks for your great glory. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam.
Tutti et solo: Tutti et solo:
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater. Lord God, heavenly King, O God the Father. Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater.
Ked sme sa ze-bra-li, Ked sme sa ze-bra-li Keď sme sa ze-bra-li, Ked sme sa zebrali Ked sme sa ze-bra-li Ked sme sa zebrali Now we have gathered, Nun sind wir zusammengekommen,
po-rad-me sa ta-dy, po-raď-me sa ta-dý po-raď-me sa ta-dy, poradme sa tadý po-raď-me sa ta-dy poraďme sa tady let us discuss wir wollen also beraten,
čo si vez-nem. čo sí vez-mem. čo si vez-mem. čo sý veznem. čo si vez-nem. čo si veznem. what to bring with us. was wir mitnehmen sollen:
  
Je-den vez-ne gaj-dy, Je den vezme gajdy Je-den vez-me gaj-dy, Jeden vezne gajdý Je-den vez-ne gaj-dy, Jeden vezne gajdy, One of us should take Einer nimmt den Dudelsack,
za-gaj-du-je vša-dy, za gajduje vša-dý za-gaj-du-je vša-dy, zagajduje všadý za-gaj-du-je vša-dy zagajduje všady some bagpipes and play wird auf ihm spielen überall,
ka-dy púj-dem. kadý pujdem. ka-dy púj-dem. kadý pujdem. kady pujdem. kady pujdem. wherever we go. wo wir gehen werden.
  
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Filius. Lord God, Lamb of God, Son of the Father, Son. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Filius.
  
Na pe-ci sú hus-le, Na pecí sú husle, Na pe-ci sú hus-le, Na pecí sú husle, Na pe-ci sú hus-le, na la-vi-ci drum-le, Na peci sú husle, na lavici drumle, There is a violin on the stove, Hinterm Ofen ist die Fiedel,
na la-vi-ci drum-le, na lavici drumle, na la-vi-ci drum-le, na lavici drumle, na la-vi-ci drum-le, na lavici drumle, a Jew’s harp on the bench, auf der Bank das Hackbrett,
píš-čal-ky sú v ko-šá-ri, Piščalky su v košarí, pí-ščal-ky sú v ko-šá-ri, piščalky su v košarý, piš-čal-ky su v ko-ša-ri, piščalky su v košari, and pennywhistles in the fold, Pfeifen gibt es in der Hürde,
nah re-bí-ku trú-by, nah rebiku truby nah re-bí-ku trú-by. na hrebiku trubý na hre-bi-ku tru-by. na hrebiku truby. hanging on a nail, an der Wand hängen Trompeten.
ju hás nech za-trú-bi tú vče-raj-ší. Juhas nech zatrubí tu včrajšú. Ju-has nech za-trú-bi tú vče-raj-šú! Juhas nech zatrubý tu včerajšú. Ju-has nech za-tru-bi tu vče-raj-šú. Juhas nech zatrubi tu včerajšú. let the young shepherd blow his horn and play the tune from yesterday. Der Schäfer soll drauf blasen.
Slá-va Bo-hu Ot-ci, Sla-va Bo-hu Ot-ci, Slá-va Bo-hu Ot-ci, Slava Bohú Otcý, Sla-va Bo-hu Ot-ci, Slava Bohu Otci, Glory be to the Lord our Father, Ehre sei Gott, dem Vater,
nech jest rev-nej mo-ci, necht jest rov-ney mo-ci nech je rov-nej mo-ci necht jest rovnej mocý necht jest rov-nej mo-ci necht jest rovnej moci may He be equal in power  
Je-žiš-ku ma-lé-mu, Je-ziš-ku ma-le-mu Je-žiš-ku ma-lé-mu, Jezišku malemu Je-ziš-ku ma-le-mu Jezišku malemu to baby Jesus, dem Jesulein klein,
dnes na-ro-ze-né-mu, dnes na-ro-ze-ne-mu dnes na-ro-ze-né-mu, dnes na-rozenemú dnes na-ro-ze-ne-mu dnes narozenemu born today, das heut geboren ward,
Krá-lič-ku na-še-mu. Kra-lic-ku na-še-mu. Krá-lič-ku na-še-mu. Kraličkú našemú. Kra-lič-ku na-še-mu. Kraličku našemu. our infant King,  
hop, hop, hop, hop. hop, hop, hop, hop.
  
Dana, dana, dajdom, Dana, dana, dajdom,
dana, dana, didom, dana, dana, didom,
dana, dana, dajdom, dana, dana, dajdom,
dini, dini, didom, dini, dini, didom,
dajdom, dajdom, dajdom, dajdom, dajdom. dajdom, dajdom, dajdom, dajdom, dajdom.
Tutti: Tutti:
Qui tollis peccata mundi. You take away the sins of the world. Qui tollis peccata mundi.
Solo: Solo:
Ó, Be-rán-ku ti-chý, O Be-ran-ku ti-chy, Ó, Be-rán-ku ti-chý, O Berankú ti-chi, O Be-ran-ku ti-chy, O Beranku tichy, O peaceful Lamb, O, du stilles Lämmlein,
kte-rý sní-máš hrí-chy, kte-rý sni-maš hri-chy, kte-rý sní-máš hrí-chy, který snimaš hri-chi kte-rý sni-maš hri-chy, který snimaš hrichy, who takes away our sins, das du hinwegnimmst unsre Sünden,
my sme k To-be pri-šli, my sme kto-bie pri-šli, my sme k to-be pri-šli, mý sme k tobie prišli, my sme k to-bie pri-šli, my sme k tobie prišli, we have come to You, wir sind zu dir gekommen,
príd zas Ty k nám, chceš-li, priď zas ty knam chceš-li, príď zas ty k nám, chceš-li. prid zas tý knam chcešli, prid zas ty k nam, chceš-li, prid zas ty k nam, chcešli, come to us if You want, komm doch du wieder zu uns, wenn’s dir gefällt,
ne-han-bi sa za nás, ne-han-bi sa za nas Na-han-bi sa za nás, nehanbi sa zanas ne-han-bi sa za nas, nehanbi sa za nas, don’t be ashamed of us, schäm dich unser nicht,
že sme li-dé hríš-ní. ze sme li-de hri-šni. že sme li-dé hríš-ní. že sme lide hrišni. že sme li-de hri-šni. že sme lide hrišni. that we are sinful people. weil wir sündig sind.
Tutti: Tutti:
Qui tollis peccata mundi. You take away the sins of the world. Qui tollis peccata mundi.
Solo: Solo:
Zmi-luj se nad na-mi, Smiluj sa nad na-mi, Zmi-luj se nad ná-mi! Smiluj se nad na-mý, Smi-luj se nad na-mi, Smiluj se nad nami, Have mercy on us, Hab’ Erbarmen mit uns!
chu-dí-mi pas-tí-ri, chu-dibný Pa-stí-ry, Chu-dob-ní pa-stí-ri chudimý pasti-rý, chu-dy-mi pa-sti-ry, chudymi pastiry, poor shepherds, Arme Hirten nur sind wir
my Te-be ví-tá-me, my te-be vi-ta-me my te-be ví-tá-me mi tebe vitame my te-be vi-ta-me my tebe vitame we welcome You und heißen dich willkommen,
pri na-šem ma-jí-ri, pri na-šem na-ji-ri, pri na-šem ma-jí-ri, pri na-šem maji-ri, pri na-šem ma-ji-ri, pri našem majiri, to our fields,  
to-bje pri-ná-ša-me to-bie pri-na-ša-me to-be pri-ná-ša-me tobie prinašama to-bie pri-na-ša-me tobie prinašame we shepherds bring you bring dir dar
tu va-las-ké sy-ry. tu va-la-ske sy-ry. tu va-las-ké sy-ry. tu valaske sirý. tu va-la-ske sy-ry. tu valaske syry. our hillside cheeses. walachischen Käse.
Tutti: Tutti:
Qui sedes ad dexteram Patris. You are seated at the right hand of the Father. Qui sedes ad dexteram Patris.
Solo: Solo:
Prijmi naše da-ry, Pri-jmi ne-še da-rý Prij-mi na-še da-ry, Prijmý naše darý Pri-jmi na-še da-ry Prijmi naše dary Accept the gifts, Nimm an unsre Gaben,
které sme Ti-vza-li, kte-re sme ti vza-li, kte-ré sme ti vza-li, ktere sme ti vza-li, kte-re sme ti vza-li, ktere sme ti vzali, which we have brought for You die wir dir gebracht.
až nám víc požehnáš naše koze ba-ry, až nam vic po-žeh-naš na-še ko-ze ba-rý až nám víc po-žeh-náš na-še ko-ze, ba-ry, až nam vic požehnaš naše koze ba-rý až nam vic po-žeh-naš na-še ko-ze ba-ry až nam vic požehnaš naše koze bary so that You bless us more, Segne uns, unsre Ziegen,
zaskoči kerý-ten, lep-ší Ťa obdarí. za-sko-či ke-rý ten, lep-ší tia ob-da-rí. za-sko-čí, kte-rý len lep-ší ťa ob-da-rí. zaskoči kerý ten, lepšy tia obdarý. za-sko-či ke-rý ten, lep-ši tia ob-da-rí. zaskoči kerý ten, lepši tia obdarí. and may he who gives You most gifts enjoy the finest goats and rams. unsre Lämmer.
Soli sine Organo: Soli sine Organo:
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord.
  
Tys’ Sva-tý nad sva-tý-mi, Tys Sva-tý nad Sva-ty-mi Tys’ sva-tý nad sva-tý-mi, Tis Svatý nad Svatimi Tys Sva-tý nad Sva-ty-mi Tys Svatý nad Svatymi You are holy, the holiest Du, der Heiligste der Heiligen,
nej-vyš-ší na ne-bi, ó Je-ží-ši, nej-vyš-ši na Ne-bi o Je-ži-ši nej-vyš-ší na ne-bi, ó Je-ží-ši! nejvyšý na Nebý o Ježi-šý nej-vyš-ši na Ne-bi o Je-ži-ši, nejvyšši na Nebi o Ježiši, of Holiest in Heaven, oh Jesus, du, der Höchste im Himmel, o Jesus,
my to u-zná-vá-me, my to u-zna-va-me My to u-zná-vá-me, mi to uznavame my to u-zna-va-me, my to uznavame, that is what we believe,  
za prav-du dr-ží-me, za Prav-du dr-ži-me za prav-du dr-ží-me, za pravdú držime za prav-du dr-ži-me, za pravdu držime, we believe that gerne erkenne wir an,
že si Ty Me-si-áš, že sit ý Me-si-aš že si ty Me-si-áš. že sy tý Mesiaš že si ty Me-si-aš že si ty Mesiaš You are the Messiah, daß du bist der Missias,
tu solus, si Sva-tý tu solus, si sva-tý tu solus, Si sva-tý tu solus, sy svatý tu solus, si sva-tý tu solus, si svatý You are Holy,  
tu solus, si Sva-tý nad svatý-mi. tu solus, si sva-tý nad sva-ty-mi. tu solus, Si sva-tý nad sva-tý-mi! tu solus, sy svatý nad svati-mi. tu solus, si sva-tý nad sva-ty-mi. tu solus, si svatý nad svatymi. you are Holy, Holiest of the Holy. der Heiligste der Heiligen!
Tutti: Tutti:
Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris. Amen. With the Holy Spirit in the glory of God the Father. Amen. Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris. Amen.
Solo: Solo:
Ja-no, poč-ni, ja-ko u-míš, na píš-čal-ku, Ja-no poč-ni ja-ko u-miš na piš-čal-ku Ja-no, poč-ni, ja-ko u-míš, na píš-čal-ku, Jano počni jako umiš na piščalku Ja-no poč-ni ja-ko u-miš na piš-čal-ku Jano počni jako umiš na piščalku Start playing the pennywhistle as well as you can, Jano, fang an, so gut du ’s kannst,
však ti Ja-no za-no-tu-je všeli ja-kú. však ti Ja-no za-no-tu-je vše-li-ja-ku. však ti Ja-no za-no-tu-je vše-li-ja-kú! však ti Jano zanotuje všelijaku. však ti Ja-no za-no-tu-je vše-li-ja-ku. však ti Jano zanotuje všelijaku. John will sing you any song. auf der Pfeife,
  
Na-dar-mo si štyri hukny nové zedral, Na-dar-mo sí šty-ri hu-ky no-ve ze-dral, Na-dar-mo si šty-ri huk-ny no-vé ze-dral, Nadarmo sý šti-ri hukný nove zedral, Na-dar-mo si šty-ri hu-kny no-ve ze-dral, Nadarmo si štyri hukny nove zedral, You didn’t wear out four straps for no reason, vier Pfeifen has ja umsonst verdorben,
keds’ na muzi-ku k rechtoro-vi cho-dí-val, keds na mu-zi-ku kre-kto-ro-vi cho-di-val keďs’ na mu-zi-ku k rek-to-ro-vi cho-dí-val! keds na muziku k rektorový chodival keds na mu-zi-ku k re-kto-ro-vi cho-di-val keds na muziku k rektorovi chodival when you went to the music master to learn how to play, als du beim Herrn Rektor lerntest.
pro-buj ješ-če, dám ti fruš-tuk, Pro-buj ješ-če dam ti ffrú-štuk Pro-buj ješ-če, dám ti fru-štuk, Probuj ješče dam ti ffrúštuk Pro-buj ješ-če dam ti fru-štuk Probuj ješče dam ti fruštuk try again, I’ll give you breakfast Versuch’s nochmal! Wenn du bläst dein „Meisterstück‟,
jest-li vy-ve-deš maj-ster-štuk, jest-li vy-ve-deš Maj-ster-štuk jest-li vy-ve-deš maj-ster-štuk: jestli vyvedeš Majsterštuk jest-li vy-ve-deš Maj-ster-štuk jestli vyvedeš Majsterštuk if you play a masterpiece, bekommst zum Frühstück
pá-le-né-ho, ov-se-né-ho! pa-le-no-ho ov-se-ne-ho. pá-le-né-ho, ov-se-né-ho. paleneho ovseneho. pa-le-ne-ho ov-se-ne-ho. paleneho ovseneho. I’ll pour you a shot of oat wisky! Haferbranntwein.
  
Jaj, pro-sím ťa, za-ne-chaj tak, Joj pro-sim tia za-ne-chaj tak, Jaj, pro-sím ťa, za-ne-chaj tak, Jaj prosim tia zanechaj tak, Jaj pro-sim tia za-ne-chaj tak, Jaj prosim tia zanechaj tak, Or better, leave it, please, O weh, laß das, bitt dich!
ješ-če ti dám je-den tu-rák, ješ-če ti dam je-den tu-rak ješ-če ti dám je-den tu-rák, ješče ti dam jeden turak ješ-če ti dam je-den tu-rak, ješče ti dam jeden turak, I’ll give you another coin instead ’nen Kreuzer werd ich dir geben,
nerob račši han-bu vječší. ne-rob ra-či han-bu vie-či. ne-rob rad-či, han-bu več-ší! nerob rači han-bu vie-či. ne-rob ra-či han-bu vie-či. nerob rači hanbu vieči. so that you don’t embarrass yourself anymore. daß du uns nicht noch mehr Schande machst.
  
On-drej, vez-mi tvú far-faj-ku, všaks’ ty múd-ry, On-drej ve-zmi tvou Far-faj-ku všaks ty mú-drý On-drej, vez-mi tvú far-faj-ku, všaks’ ty mú-dry, Ondrej vezmi tvu Farfajku všaks tý mudrý On-drej ve-zmi tvu Far-faj-ku všaks ty mu-dry Ondrej vezmi tvu Farfajku všaks ty mudry Andrew, take your trumpet because you Ondrej, nimm die Fujara, du bist verständig,
byvals’ mezi muzikanty všady první. by-vals me-zi Mu-zi-kan-ty vša-dy prv-ni. bý-vals’ me-zi mu-zi-kan-ty vša-dy prv-ní! bivals mezi Muzikantý všadý prvni. by-vals me-zi Mu-zi-kan-ty vša-dy prv-ni. byvals mezi Muzikanty všady prvni. were clever among musicians, always first. warst doch unter den Musikanten stes der erste,
  
Trúb, On-drej-ko, ve-se-lo, Trub On-drej-ko ve-se-lo, Trúb, On-drej-ko, ve-se-lo, Trub Ondrejko veselo Trub On-drej-ko ve-se-lo, Trub Ondrejko veselo, aby Play the trumpet cheerfully blas nus, Ondrej, blase fröhlich,
a-by to vša-dy zňe-lo v Bet-le-hem-je. a-bý to vša-dý znie-lo vBe-thle-he-mie. a-by to vša-dy zne-lo v Be-tle-he-me! abý to všadý znielo v Be-tle-he-mie. a-by to vša-dy znie-lo v Be-tle-he-mie. aby to všady znielo v Betlehemie. so that you can hear it everywhere in Bethlehem. damit man ’s hört bis nach Bethlehem.
Tutti: Tutti:
Ju-ro juž gaj-dy na-dú-vá, Ju-ro juž Gaj-dý na-du-va, Ju-ro juž gaj-dy na-dú-va, Juro juž Gajdý naduva, Ju-ro juž Gaj-dy na-du-va, Juro juž Gajdy naduva, George is already blowing the pipes, Juro blast’n Dudelsack schon auf,
huk nap le-co si za-pí-ná, huk nap le-co si za-pi-na, huk nap le-co si za-pí-na. huk na pleco sý zapina, huk na ple-co si za-pi-na, huk na pleco si zapina, putting the strap on his shoulder, auf die Schultern gibt er sich ’s.
dob-re hrajte, dob-re hraj-te, Dob-re hraj-te, dobre hrajte, do-bre hraj-te, dobre hrajte, play well, Spielet gut,
Bo-ha chválte. Bo-ha chval-te. Bo-ha chvál-te. Boha chvalte. Bo-ha chval-te. Boha chvalte. praise the Lord, lobet Gott,
dajdom, dajdom, dajdom, dajdom! dajdom, dajdom, dajdom, dajdom!

Credo

Tutti: Tutti:
Credo in unum Deum, I believe in one God,
Patrem omnipotentem, factorem Coeli et terrae, Father almighty, maker of heaven and of earth,
visibilium et invisibilium. all things, visible and invisible.
Credo in unum Jesum Christum, I believe in one Lord Jesus Christ,
Filium Dei unigenitum. the only begotten son of the Father,
Credo, Credo, et ex Patre natum ante Omnia saecula, I believe he was born of the Father before all ages,
Deum verum de Deo vero, God from God,
genitum, non factum, consubstantialem Patri, begotten, not made, of one being with the Father,
per quem Omnia facta sunt. Through him all things were made.
Solo: Solo:
Qui propter nos homines, Who for us,
et propter nostram salutem and for our salvation
descendit de Coelis. came down from heaven.
  
Ó! Boství veliké, Oh, great Lord,
což jest učinilo, what You have done,
což jest provinilo, how have You sinned,
že sa zimú trase v chlévje, You shiver in the sty,
žádný ho nelituje, and nobody feels sorry,
proč pak se[s]’, Ježišku, kvítečku, why have You Jesus, little flower,
tak velmi ponížil, humbled Yourself so much,
že si spúsob služebníka za nás vzít umínil. that You have come to us as a servant to us?
Tutti: Tutti:
Et incarnatus est de Spiritu Sancto And became incarnate by the Holy Spirit
ex Maria Virgine, of the Virgin Mary,
et homo factus est. and became man.
Solo: Solo:
To pro naše telo, That is for our body.
které zavinilo, which has sinned,
pro pýchu stvorení, for the pride of His creation,
v chlévečku sklonený in the little sty,
Búh naríká. God, bowed over, is crying.
Tutti: Tutti:
Crucifixus etsiam pro nobis, For us he was crucified,
sub Pontio Pilato, under Pontius Pilate,
passus, et sepultus est. suffered, and was buried.
Tutti: Tutti:
Protož jemu dekujme, So let us thank Him,
na neho sa skladajme, and hope in Him.
který slivek, který hrušek, do vrecúška mu dajme, Whoever has plums, whoever has pears, let’s put them in the sack for Him,
  
a starému hrudu syra, nech ať sobje zahryzne. and a lump of cheese for His father to take a bit.
  
Et resurrexit, surrexit tertia die secundum scripturas, On the third day, He rose again in accordance with the scriptures,
surrexit, resurrexit, surrexit tertia die. He rose again on the third day.
Et ascendit in Coelum, sedet ad dexteram Patris. He ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father.
Solo: Solo:
Et iterum. He will come again.
Hej, hej, hej, Hej, hej, hej,
že zas príde, When He comes again,
bjeda nám, bjeda nám, woe is us, woe is us,
súdit bude, He will judge us,
ach, kterak my obstojíme, how we will fare,
azda my tam vydržíme, perhaps we will hold out,
hej, hej, hej, hej, hej, hej,
hej, hej, hej, hej, hej, hej,
že zas príde, that He will come,
bjeda nám, woe is us,
bjeda nám, woe is us,
súdit bude. He will judge us.
Soli 2: Soli 2:
Když prídeš súdit, Ježišku milý, When you come to judge, dear Jesus,
nezapomínaj na nás v tú chvíli, don’t forget us in that moment,
odpust naše viny, forgive our trespasses,
zhlad nám všecky činy, take away all our sins,
zmiluj, zlituj se nad nami, have mercy and pity on us,
chudobnými pastírami. poor shepherds.
Tutti: Tutti:
Et vitam venturi saeculi. Amen. We await his coming in glory. Amen.
Solo: Solo:
Juž my sa zas, náš Ježišku, odbíráme, So, dear Jesus, we must go now,
však pri tobje srdcá naše necháváme. yet we leave our hearts with You.
Prijmi naše sprosté dary, Accept the humble gifts,
které sme ti darovali we have given You,
a ze srdca odevzdali, from the bottom of our hearts.
chráň nás časne, Protect us now,
spas nás večne, and save us forever,
a po tejto smrtelnosti and after this mortal world,
priveď nás všech do radosti, lead us into joy,
chráň nás časne, protect us today,
spas nás vječne. grant us eternal life.
Tutti: Tutti:
Opatruj, ochraňuj, nás, Ježišku. Look after us, dear Jesus.

Sanctus

Tutti: Tutti:
Sanctus, Sanctus, Holy, Holy, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth. God of power and might. Dominus Deus Sabaoth.
Tutti: Tutti:
Pleni sent Coeli et terra gloria tua. heaven and earth are full of your glory. Pleni sent Coeli et terra gloria tua.
Tutti: Tutti:
Osanna in excelsis. Hosanna in the highest. Osanna in excelsis.
Solo: Solo:
Ó! Jak jest pre-mi-lé, O! jak jest pre-mi-le Ó, jak jest pre-mi-lé O! jak jest premile O! jak jest pre-mi-le O! jak jest premile O how lovely He is,
to die ťat-ko krás-né. to dč(?) ťat-ko kra-sne. to de-ťát-ko krás-ne, to dietiat-ko krasne. to die-ťat-ko kra-sne. to dieťatko krasne. that beautiful child,
O-čič-ky spa-ni-lé, O-čič-ky spa-ni-le o-čič-ky spa-ni-lé, Očičky spanile O-čič-ky spa-ni-le Očičky spanile His gracious eyes,
ús-teč-ká pre-jas-né. u-steč-ka pre-kras-ne. ú-steč-ka pre-jas-né! ustečka prejasne. u-steč-ka pre-jas-ne. ustečka prejasne. wonderful little mouth.
Tutti: Tutti:
Osanna in excelsis. Hosanna in the highest. Osanna in excelsis.
Solo: Solo:
Na-de-všec-ko stvo-re-ní o-zdo-be-né. Na-de-všec-ko stvo-re-ni o-zdo-be-ne. Na-de všec-ko stvo-re-ní o-zdo-be-né! Nadevšecko stvore-ni ozdobe-ne. Na-de-všec-ko stvo-re-ni o-zdo-be-ne. Nadevšecko stvoreni ozdobene. Above all creation, comely babe.
Tutti: Tutti:
Osanna in excelsis. Hosanna in the highest. Osanna in excelsis.
Solo: Solo:
Jozef ho kolíbá, Jo-seph ho ko-li-ba Jo-zef ho ko-lí-ba, Joseph ho ko-liba Jo-zef ho ko-li-ba, Jozef ho koliba, Joseph is rocking Him,
Matka jemu spívá: “in excelsis De-o”, Mat-ka je-mu spi-va in ex-cel-sis De-o mat-ka je-mu spí-va, in ex-cel-sis De-o, Matka jemu spiva in excelsis De-o Mat-ka je-mu spi-va in ex-cel-sis De-o Matka jemu spiva in excelsis Deo His mother is singing “in the highest”,
hú-fo-vé an-jel-ščí velkú radost dr-ží. huf-fo-ve An-jel-šci vel-kú ra-dost dr-ži. hú-fo-vé an-jel-ščí vel-kú ra-dosť dr-ží. huffove Anjelšci velkú radost drži. hu-fo-ve an-jel-šci vel-kú ra-dost dr-ži. hufove anjelšci velkú radost drži. all the angels are overjoyed.
Tutti: Tutti:
Osanna in excelsis. Hosanna in the highest. Osanna in excelsis.
Solo: Solo:
Be, be, be, Benedictus, Blessed is He, Be, be, be, Benedictus,
be, be, be, Benedictus, Blessed is He, be, be, be, Benedictus,
qui venit in nomine Domini, who comes in the name of the Lord, qui venit in nomine Domini,
Be, be, be, Benedictus. Blessed is He. Be, be, be, Benedictus.

Agnus Dei

Tutti: Tutti:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Lamb of God, who takes away the sin of the world. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Solo: Solo:
Ó, Be-rán-ku ti-chý,   Ó, Be-rán-ku ti-chý, O Beranku tichy O Be-ran-ku ti-chy, O Beranku tichy, O silent Lamb,
kte-rýž sní-máš hrí-chy,   kte-rýž sní-maš hrí-chy, kteryž snimaš hrichy kte-ryž sni-maš hri-chy, kteryž snimaš hrichy, you who take away the sins,
u-del nám po-ko-ja,   u-del nám po-ko-ja udiel nam pokoja u-diel nam po-ko-ja, udiel nam pokoja, grant peace to us
by-dlí-cím na ze-mi,   by-dlí-cím na ze-mi, bydlicim na ze-mi by-dli-cim na ze-mi, bydlicim na zemi, who live on earth,
neb si svje-ta Pá-nem,   neb si sve-ta Pá-nem, Neb si svieta Panem neb si svie-ta Pa-nem, neb si svieta Panem, because you are the Lord of the world,
kra-lu-ješ na ne-bi.   kra-lu-ješ na ne-bi! Kraluješ na Nebi. kra-lu-ješ na ne-bi. kraluješ na nebi. you live in heaven.
Tutti: Tutti:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Lamb of God, who takes away the sin of the world. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Solo: Solo:
Juž sa od-bí-rá-me, Juž sa od-bi-ra-me, Juž sa od-bí-ra-me, Juž sa odbira-me Juž sa od-bi-ra-me, Juž sa odbirame, We are leaving,
dá-lej u-bí-rá-me, da-lej u-bi-ra-me, dá-lej u-bí-ra-me, dalej ubira-me, da-lej u-bi-ra-me, dalej ubirame, heading further,
prij-di k nám na ho-dy, pri-jdi knam na ho-dy prij-di k nám na ho-dy, prijdi knam na hody pri-jdi k nam na ho-dy, prijdi k nam na hody, come to us for a feast,
ví-na tob-je dá-me, de-mi-kát s ka-pus-tú vi-na to-bie da-me, De-mi-kat ska-pu-stu ví-na to-be dá-me, de-mi-kát s ka-pus-tú vina tobie da-me, Demikat ska-pustu vi-na to-bie da-me, De-mi-kat s ka-pu-stu vina tobie dame, Demikat s kapustu we will give You wine, we’ll prepare for you soup
tob-je pri-pra-ví-me. to-bie pri-pra-vi-me. to-be pri-pra-ví-me. tobie pripra-vime. to-bie pri-pra-vi-me. tobie pripravime. with bread and cabbage.
Tutti: Tutti:
Dona nobis pacem. Grant us peace. Dona nobis pacem.
Solo: Solo:
Ješče jednu na rozchodnú Ješce jed-nu na roz-chod-nu Ješ-če jed-nu na roz-chod-nú, Ješce jednu na rozchodnu Ješce jed-nu na roz-chod-nu Ješce jednu na rozchodnu George, my dear,
múj Juríčku, za-hraj, muj Ju-rič-ku za-hraj, múj Ju-ríč-ku, za-hraj, muj Juričku zahraj, muj Ju-rič-ku za-hraj, muj Juričku zahraj, play another farewell song,
potom a-le pomaličky po-tom a-le po-ma-lič-ky po-tom a-le po-ma-lič-ky potom ale pomaličky po-tom a-le po-ma-lič-ky potom ale pomaličky and then slowly
do domu sa zbí-raj. do do-mu sa zbi-raj. do do-mu sa zbí-raj! do domu sa zbiraj. do do-mu sa zbi-raj. do domu sa zbiraj. start getting ready to go home.
Tutti: Tutti:
Dona nobis pacem. Grant us peace. Dona nobis pacem.
Solo: Solo:
Na dob-rú noc Je-žiš-ko-vi, by mo-hel spá-ti, Na do-brou noc Je-ži-ško-vi bý mo-hel spa-ti, Na dob-rú noc Je-žiš-ko-vi, by mo-hel spa-ti, Na dobru noc Ježiškovi bý mohel spati, Na do-bru noc Je-ži-ško-vi by mo-hel spa-ti, Na dobru noc Ježiškovi by mohel spati, Play Him the pipes so that he can sleep tight,
na gaj-den-ce je-mu za-hraj, však ti to on zaplatí. na Gaj-dien-ce je-mu za-hraj, však on ti to za-pla-ti. na gaj-den-ce je-mu za-hraj, však on ti to za-pla-tí! na Gajdience jemú zahraj, však on ti to zaplati. na Gaj-dien-ce je-mu za-hraj, však on ti to za-pla-ti. na Gajdience jemu zahraj, však on ti to zaplati. He will pay you well.
Tutti: Tutti:
Dona nobis pacem. Grant us peace. Dona nobis pacem.
Solo: Solo:
A ty, Ja-no sta-rý, bu-deš ho ko-lé-bat, A tý Ja-no sta-rý bu-deš ho ko-le-bat, A ty, Ja-no sta-rý, bu-deš ho ko-lé-bať, A tý Jano sta-rý bu-deš ho ko-lebat, A ty Ja-no sta-rý bu-deš ho ko-le-bat, A ty Jano starý budeš ho kolebat, And you old John, you will rock Him,
a ty, Mi-šo s On-dre-jem, bu-deš je-mu spí-vat, A tý Mi-šo zOn-dre-jem bu-deš je-mu spi-vat, a ty, Mi-šo s On-dre-jem, bu-deš je-mu spí-vať! A tý Mišo z Ondrejem budeš jemu spi-vat, A ty Mi-šo z On-dre-jem bu-deš je-mu spi-vat, A ty Mišo z Ondrejem budeš jemu spivat, and you Michael and Andrew will sing for Him,
mej se dobre, náš Ježišku, mej se do-bra naš Je-žiš-ku Mej se dob-re, náš Je-žiš-ku, mej se dobre naš Ježišku mej se dob-re naš Je-žiš-ku mej se dobre naš Ježišku all the best, our Jesus,
všecek rozto-mi-lý, všecek ro-sto-mi-ly, všecek roz-to-mi-lý, všecek rosto-milý, vše-cek roz-to-mi-lý, všecek roztomilý, all wonderful,
juž se da-lej u-bí-rá-me juž sa da-lej u-bi-ra-me Juž se dá-lej u-bí-ra-me juž se dalej ubirame juž se da-lej u-bi-ra-me juž se dalej ubirame we are leaving
od te-be v tu chví-li. od te-be tu chvi-li. od te-be v tú chví-li! od tebe tu chvili. juž se da-lej u-bi-ra-me od te-be tu chvi-li. juž se dalej ubirame od tebe tu chvili. you at this moment.
Ty, Ma-tič-ko, tvé-ho Sy-na, o-pa-tr-ne zhrí-vaj, Tý Ma-tič-ko tve-ho Sy-na o-pa-tr-nie zhri-vaj, Ty, Ma-tič-ko, tvé-ho Sy-na o-pa-tr-ne zhrí-vaj, Tý Matičko tveho Syna opatrnie zhrivaj, Ty Ma-tič-ko tve-ho Sy-na o-pa-tr-nie zhri-vaj, Ty Matičko tveho Syna opatrnie zhrivaj, You, mother, keep your Son warm,
ty, Jo-ze-fe, to die-ťat-ko bed-li-ve za-hrí-vaj. Ty Jo-se-fe to deťatko bed-li-vie za-hri-vaj. ty, Jo-ze-fe, to de-ťát-ko be-dli-ve za-hrí-vaj! tý Jo-se-fe to dietiatko bedlivie za-hrivaj. ty Jo-ze-fe to dieťatko bed-li-vie za-hri-vaj. ty Jozefe to dieťatko bedlivie zahrivaj. you, Joseph, lovingly keep your Baby warm.
Tutti: Tutti:
Dona nobis pacem. Grant us peace. Dona nobis pacem.
Solo: Solo:
To-be, Bo-že, bu-diž chvá-la na vje-ky, To-bie Bo-že bu-diž chva-la na-vie-ky, To-be, Bo-že, bu-diž chvá-la na ve-ky, Tobe Bože budiž chvala navieky To-be Bo-že bu-diž chva-la na-vie-ky, Tobe Bože budiž chvala navieky, Glory be to You, Lord, forever,
žes’ nám zeslal Syna svého z nebeskej vý-sos-ti. žie nam se-sial Sy-na sve-?? zNe-bes-kej vy-sos-ti. žes’ nám ze-slal Sy-na své-ho z ne-bes-kej vý-sos-ti! žes nam zeslal Syna sveho z Nebes-kej vy-sosti. žes nam zeslal Sy-na sve-ho z ne-bes-kej vy-sos-ti. žes nam zeslal Syna sveho z nebeskej vysosti. that You have sent us your Son from the High Heavens.
Tutti: Tutti:
Dona, dona, dona, dona, Grant, grant, grant, grant, Dona, dona, dona, dona,
dona pacem. Grant us peace. dona pacem.